طراحی سایت خبری

مدیریت و طراحی سایت خبری

وب سایت های خبری می توانند از نظر طراحی برای بررسی جذاب باشند. صرف نظر از اینکه چه نوع خبری را پوشش می دهند، همه آنها با نمایش مقدار زیادی از مطالب در صفحه اصلی مواجه هستند که این امر باعث ایجاد تعداد زیادی لایه، اشکال در قابل استفاده بودن و چالش منو های تو در تو زیادی برای طراح می شود. گروه نرم فزاری مگنا الیت با طراحی سایت خبری زیبا می تواند این چالش ها را برای شما رفع کند.

طراحی سایت مگنا الیت